ระบบภาษี

ระบบภาษี

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ระบบกลับรายการภาษีซื้อรอขอคืน

ใบบันทึกหัก ณ ที่จ่าย

ใบบันทึก ภงด 1

ความสามารถของระบบ

ข้อมูลจากระบบซื้อเชื่อมโยงไปยังภาษีซื้อได้ทันที

ข้อมูลจากระบบขายเชื่อมโยงไปยังภาษีขายได้ทันที

ข้อมูลจากใบหักณ ที่จ่าย สามารถเชื่อมโยงไป ภงด3 ภงด53 ภงด 54 ภงด1 ภงด1ก ได้ทันที

สามารถส่งไฟล์ ภงด ได้ทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ฺ

รายงานระบบ

รายงานภาษีซื้อ  

รายงานภาษีขาย

รายงานหักที่จ่าย 

รายงาน ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภงด1ก ภพ30 ได้

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon