ขั้นตอนการขึ้นระบบ ERP

"โปรแกรม ERP นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น"

นี่คือหัวใจหลักของการ Implement ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จ

หากเราทำการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ ดังภาพ

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

เราจะเห็นว่า กิจกรรมเริ่มต้นของการจัดการในองค์กรคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย (วินัย) ในองค์กรเสียก่อน จากนั้นจึงนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น

ERP = Enterprise Resource Planing หมายถึงการเอาทรัพยากรในองค์กรมาวางแผนการใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนั้นจุดแรกเริ่มของการที่มีแนวคิดในการทำระบบ ERP มาใช้องค์กรนั้นคือ องค์กรต้องมีความเป็นระบบระเบียบมาแล้วระดับนึง และเอาระบบมาควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นระเบียบ และ นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการใช้งานให้เหมาะสม

ในหลายๆงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ Implement ระบบ ERP พบว่า อัตราส่วนความสำเร็จในการขึ้นระบบ ในองค์กรไม่มีความเป็นระเบียบ จะ น้อยกว่า องค์กรที่มีความเป็นระเบียบ อย่างมีนัยยะ

แล้วอะไรคือความเป็นระเบียบ???

โดยเบื้องต้นคือ มีกฏเกณฑ์ มีการจัดเก็บเอกสาร หรือข้อมูล มีกระบวนการ การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีเป็นเบื้องต้นก่อนจะลงทุนระบบ ERP

*** หมายเหตุ ในปัจจุบันนี้เราอาจจะเริ่มต้นจากระบบบัญชี (โปรแกรมบัญชี) ก่อนก็ได้ครับ เพราะเป็นสิ่งที่ง่าย - กระบวนการเอกสารเกิดหลังจากกิจกรรมไปแล้วเอามาบันทึกย้อนหลัง

แล้วจึงค่อยมากกำหนดมาตรกฐานการทำงานกันไประหว่างดำเนินกิจการไปก็ได้ พอสักพักรู้สึกว่าเราทำงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการจัดเอกสารได้ระดับนึงแล้ว ค่อยมาพัฒนาเป็นระบบ ERP ก็ได้ (เราจะรู้ได้เองครับว่า โปรแกรมบัญชีที่เรามีอยู่เริ่มจะไม่ตอบความต้องการของเราได้แล้ว

การขึ้นระบบ ERP โดยมากเราจะหลักๆเน้น 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ

1. ข้อมูลนำเข้า เช่นรหัสบัญชี รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัสผู้จำหน่าย รหัส BOM อะไรพวกนี้เป็นต้น

2. กระบวนการธุรกิจที่ชัดเจน และแบบฟอร์มเอกสารในแต่ละกระบวนการธุรกิจ

3. บทบาท และ หน้าที่ของบุคลากรในองค์กร เช่นใครทำหน้าที่ใดต้องออกเอกสารใด ใครอนุมัติ เป็นต้น

จากนั้นเป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าและอบรมขึ้นระบบงาน พร้อมทั้งปรับรายงานต่างๆให้กับทางผู้ใช้งาน และ เชื่อมโยงการทำงานของบุคลากรเข้าสู่ระบบงาน

AccCloud.co  Implement

โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ

1. ค้นหาให้เจอก่อนว่า ERP ตัวนี้จะนำเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไร

2. กำหนด Scope งานให้ชัดเจน

3. นำเข้าข้อมูล

4. ปรับระบบให้สอดคล้องกับองค์กร

5. ทดสอบ และ นำไปใช้งานจริง

*** โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีจุดเริ่มต้นมากจากโปรแกรมบัญชี และ ถูกพัฒนาต่อยอดมาสู่ระบบ ERP ที่เน้นด้านอุตสาหกรรมการผลิต และ บริการเป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี AccCloud.co หากวันนึงธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ไปใช้ระบบ ERP ตัวโปรแกรมสามารถรองรับได้ในทันทีไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนโปรแกรมใหม่

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts