ค่าโสหุ้ยการผลิตคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

ค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรงและค่าวัสถุทางตรง จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ • ค่าวัสดุทางตรง • ค่าวัสดุทางอ้อม • ค่าสาธารณูปโภค • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด • ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ • ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต • ค่าเช่า • ค่าประกันภัยสินทรัพย์ • ค่าภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) • ค่าสวัสดิการ

• ค่าพลังงาน

• ค่าน้ำดิบในหม้อต้ม

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโรงงานจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายที่คงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ แต่จะไม่แปรผันโดยตรงกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ค่าใช้จ่ายโรงงานจึงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถพิจารณาลดได้ก่อน เพราะหลายๆ ส่วนของต้นทุนการผลิตที่ลดไปอาจไม่กระทบต่อผลผลิตเลย. ค่าใช้จ่ายโรงงานหรือค่าโสหุ้ยการผลิต เมื่อรวมกับต้นทุนแรงงานจะเรียกว่า “ต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost)” ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ใช้กำหนค่าจ้างทำสำหรับงานสั่งทำที่มีการนำวัสดุมาให้แปรรูป. โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มี Function ในการ Setup ข้อมูลเหล่านี้เพื่อบันททึกเป็นต้นทุนการผลิต และคำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อชิ้นของสินค้าสำเร็จรูปด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts