ค่าโสหุ้ยการผลิตคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง

May 13, 2019

 

 

ค่าโสหุ้ยการผลิต (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรงและค่าวัสถุทางตรง จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
• ค่าวัสดุทางตรง
• ค่าวัสดุทางอ้อม
• ค่าสาธารณูปโภค
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
• ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ
• ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
• ค่าเช่า
• ค่าประกันภัยสินทรัพย์
• ค่าภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ค่าสวัสดิการ

• ค่าพลังงาน

• ค่าน้ำดิบในหม้อต้ม

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโรงงานจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายที่คงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ แต่จะไม่แปรผันโดยตรงกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ค่าใช้จ่ายโรงงานจึงเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถพิจารณาลดได้ก่อน เพราะหลายๆ ส่วนของต้นทุนการผลิตที่ลดไปอาจไม่กระทบต่อผลผลิตเลย.
ค่าใช้จ่ายโรงงานหรือค่าโสหุ้ยการผลิต เมื่อรวมกับต้นทุนแรงงานจะเรียกว่า “ต้นทุนแปรสภาพ (conversion cost)” ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ใช้กำหนค่าจ้างทำสำหรับงานสั่งทำที่มีการนำวัสดุมาให้แปรรูป.

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มี Function ในการ Setup ข้อมูลเหล่านี้เพื่อบันททึกเป็นต้นทุนการผลิต และคำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อชิ้นของสินค้าสำเร็จรูปด้วยเช่นกัน


อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon