ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า

ใครคือผู้ตรวจรับสินค้า

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมคลังสินค้าจะทำการตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ โดยที่บันทึกรับสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าที่ตรวจรับไปยังตำแหน่งที่เก็บสินค้า

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1. ตรวจรับสินค้าตามใบรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ

1. เอกสารนำส่งสินค้ามีการตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา ได้อย่างถูกต้อง 2. สินค้าที่ส่งมอบมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 3. สินค้ามีการตรวจสอบปริมาณชนิด และความเสียหายของสินค้า ตามที่กำหน

ดในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

4. ตรวจสอบความตรงกันของสินค้าเมื่อเทียบกับเอกสารการสั่งซื้อ

2. บันทึกการรับสินค้า

1. ข้อมูลการตรวจรับสินค้ามีการบันทึกการรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2. ข้อมูลรายการสินค้ามีการบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องง่ายต่อการใช้งาน

3. ขนถ่ายสินค้าที่ตรวจรับเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บสินค้า

1. สินค้ามีการขนถ่ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เก็บได้อย่างถูกต้อง 2. วัสดุ สินค้า และพาเลทได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

ที่มา : โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

www.acccloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts