ต้นทุนค่าขนส่งประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

October 26, 2018

 

งานบริการประเภทรับจ้างขนส่ง หรือ การขนส่งต่างๆ นับเป็นงานที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการจัดการ การขนส่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านต้นทุน  

ต้นทุนการขนส่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้

 1. ต้นทุนเริ่มต้น (Initial Cost) เป็นต้นทุนเริ่มต้น เช่น ค่ารถ  ค่าอุปกรณ์ประกอบการขับรถ เครื่องมือต่างๆ 

 2. ต้นทุนดำเนินการ(Operation cost) เป็นต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งไม่ว่ารถหรือพาหนะขนส่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาณเท่าใด เช่น ค่าเช่าสถานที่  ค่าแรงที่คนขับรถ  เงินเดือนพนักงาน ภาษีรถ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และอื่นๆ

 3. ต้นทุนผันแปร (Running cost) เป็นต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโสหุ้ย ค่าซ่อมแซมตามระยะทาง ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น โดยเราจะเอาต้นทุนคงที่ รวมกับ ต้นทุนผันแปร จะเป็นต้นทุนรวม (Total cost)

  ในการจัดการการขนส่งจะมีการขนส่งทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ (Backhaul ) ซึ่งในแง่ของต้นทุนจะต้องคิดรวมทั้ง 2 เที่ยวนี้ไปด้วยกัน  ดังนั้น การคิดต้นทุนในแง่ของการเดินรถจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้ 

  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า

  • ปริมาณหรือน้ำหนัก หรือ บางแห่งคิดตามปริมาตร ของสินค้า ที่บรรทุก

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึง ระยะเวลาในการรอ (จะะท้อนมาที่ต้นทุนรวมของการขนส่งอีกหนนึง)

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้มี Function ของการขนส่ง เพื่อช่วยในการจัดรถขององค์กรให้สะดวกมากขึ้นโดยเชื่อมมาจากใบส่งของ  เลือกที่ ข้อมูลพื้นฐาน --> ระบบขาย --> ระบบขนส่ง --> การจัดรถขนส่ง  

โดยในโปรแกรมเราสามารถบันทึกต้นทุนขนส่งทั้งแยกตาม job หรือ ต้นทุนรวมก็ได้เช่นกัน

 

ที่มา www.acccloud.co

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

 • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 • Facebook Social Icon