4ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปยังยุค Digital (Digital Transformation)

ท่านทั้งหลาย ในช่วงเวลานี้คงจะได้ยินแต่คำว่า 4.0 สี่จุดศูนย์ อยู่เป็นประจำจนคุ้นๆหู ซึ่งเราก็ทราบเป็นอันดี (จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วว่า อ่ะไรคือ 4.0 มันดีอย่างไร??) แต่คราวนี้ประเด็นใหญ่ที่ ไม่ว่าสังคมไทย หรือ องค์กรใดๆ จะก้าวไปยังขั้นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ

วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การก้าวผ่านองคฺ์กรไปยัง 4.0 ให้ทุกท่านได้ทราบ

การที่ธุรกิจจะก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญมี อยู่ 4 ปัจจัยหลักๆด้วยกันคือ

1. คนในองค์กร

2. ลูกค้า

3. รูปแบบการปฏิบัติงาน

4. สินค้า/บริการ

ทั้งหมดจะมีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเสริม ดังรูป

ในขั้นตอนแรกคือการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรนั้น เราต้องทำทางด้านปรับปรุงกรบวนการ/รูปแบบการทำงานไปให้อยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกัน เช่นในยุค Information หรือข้อมูลข่าวสารนั้น เราจะต้องให้ทุกคนในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างคล่องตัว สามารถทำงานเชื่อมต่อกันผ่าน internet ได้โดยไม่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดผลกระทบต่องาน

เช่นเดียวกันกับสินค้าและ บริการที่จะต้องมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับกระแสของเทคโนโลยี เช่น สินค้าเดิมเราคือ รับเหมาก่อสร้างบ้าน ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ อาจจะเน้นว่าบ้านทุกหลังที่ก่อสร้างประหยัดพลังงาน และ สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบ internet smart house ได้ในทุกๆบ้านเป็นต้น

และเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ปัจจัยนี้แล้ว ลูกค้าจะเปลี่ยนตามเราเองในที่สุด

ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงผมแนะนำว่า อย่าสั่งให้กับผู้ปฏิบัติงานทำเพียงอย่างเดียว เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ดี ต้องมาจากตัวผู้บริหารเอง และ การเปลี่ยนแปลง จะทำทีเดียวพร้อมๆกันหมด หรือจะ ค่อยๆทำก็ได้ แต่สำคัญคือมีการวางแผนและคอยประเมินอยู่ตลอดเวลา

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลง โดยที่ผ่านมาได้มีหลากหลายองค์กรใช้ระบบในการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรมาแล้วเป็นจำนวนมาก โดยใช้หลักการของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การประเมินผลการทำงาน และ ช่วยในการตัดสินใจต่างๆของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง

ที่มา www.acccloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon