อัตราส่วนทางการเงินคืออะไร


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

อัตราส่วนทางการเงินหรือ Finanical Ratio หมายถึงดังชนีที่เป็นตัวเลขใช้ในการวัดฐานะการเงินและเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยการนำตัวเลขในงบการเงินมาหาอัตราส่วน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าต่างๆดังนี้

ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน

  1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของธุรกิจ

  2. อัตราส่วนหนี้สิน (Debtor Leverage Ratios) ใช้ในการวัดความมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเงินโดยเจ้าของกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมจากภายนอก

  3. อัตราส่วนความสามารถทำกำไร (Profitability Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการบริหารผลตอบแทนการลทุนของของบริษัท ในรูปอัตราผลตอบแทนจากการขาย

  4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Activity Ratios or Efficiency Ratios) ใช้ในการวัดความสามารถในการบริหารเงินล่วงทุน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด

การที่กิจการจะบริหารได้ดีหรือไม่ขึ้นกับ การที่เจ้าของกิจการได้ดูผลการดำเนินการได้ในทันทีและทันต่อเวลาหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงมี Function อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบในแต่ละปี เพื่อที่จะทราบได้ในทันทีว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารกิจการของเราเป็นอย่างไร

ในโปรแกรมให้เลือกรายงาน --> ระบบบัญชี --> งบแสดงฐานะการเงินแบบละเอียด --> วิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน

ที่มา https://www.acccloud.co/

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts