อะไรคือ TQM และ TQM สำคัญอย่างไร

TQM หรือ Total Quality Management เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” กล่าวคือ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานในองค์กรที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ความต้องการนี้หมายถึงความต้องการ ด้านคุณภาพ ทั้งสินค้าและบริการซึ่งมาจากลูกค้าอีกทีนึง ดังนั้นTQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงานระบบที่เป็นภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยวัตถุประสงค์ของ TQM มีดังนี้คือ

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน • เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน • เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต • เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การที่องค์กรจะลงมือทำ TQM ได้นั้นโดยทั่วไปต้องผ่านด่านของ ISO เสียก่อนดังรูป

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

*** หมายเหตุ ISO ที่สำเร็จ มักกจะมีรากฐานมาจากการวางระบบที่ดี โปรแกรมบัญชี AccCloud.co นับเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานของ ISO ภายในองค์กร

เราสามารถเขียนภาพของส่วนประกอบอขง TQM ได้ดังภาพ

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

ที่มา: www.acccloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts