อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อ กับ ลีสซิ่ง


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

เช่าซื้อ (Hire Purchase)

ง่ายๆเลยครับ คือ สินค้าหรือ ของชิ้นๆนั้นๆ ยังไม่เป็นของเราจนกว่า จะจ่ายครบ

เราในฐานะลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวด ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อน แต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะผู้เช่าซื้อจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์นั้นมาเป็นของเรา เช่น การเช่าซื้อรถยนต์เป็นต้น

ลีสซิ่ง (Leasing)

เหมือนเช่าซื้อครับ แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสินค้า หรือ ทรัพย์สินชิ้นนั้นหรือเปล่า

กล่าวคือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากผู้ที่ทำสัญญาลักษณะนี้ มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สัญญาเช่าลิสซิ่ง มี 2 ประเภท

1. สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ผู้เช่าจะถือว่าเงินที่จ่ายออกไปทุกเดือนนั้นเป็น “ค่าเช่า” และกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นของผู้เช่า

2. สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ผู้เช่าจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าเป็น “สินทรัพย์” ของบริษัท และนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สามารถรองรับกับธุรกิจประเภทที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดๆ แบบเช่าซ์้อได้ โดยที่จะคอยมีปฏิทินคอยเตือนด้านการชำระเงิน และ การติดตามด้านการเงินต่างๆในระบบเช่นกัน

www.acccloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts