อะไรคือ TQM และ TQM สำคัญอย่างไร

September 12, 2018

TQM หรือ Total Quality Management เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลายๆรูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” กล่าวคือ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของพนักงานในองค์กรที่จะต้องมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้  ความต้องการนี้หมายถึงความต้องการ ด้านคุณภาพ ทั้งสินค้าและบริการซึ่งมาจากลูกค้าอีกทีนึง ดังนั้นTQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงานระบบที่เป็นภาพรวมทั้งองค์กร ระบบนี้ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือความต้องการ เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 

โดยวัตถุประสงค์ของ TQM มีดังนี้คือ


          • เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
          • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน
          • เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
          • เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต
          • เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
          • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

การที่องค์กรจะลงมือทำ TQM ได้นั้นโดยทั่วไปต้องผ่านด่านของ ISO เสียก่อนดังรูป

 

 *** หมายเหตุ ISO ที่สำเร็จ มักกจะมีรากฐานมาจากการวางระบบที่ดี  โปรแกรมบัญชี AccCloud.co นับเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานของ ISO ภายในองค์กร

 

เราสามารถเขียนภาพของส่วนประกอบอขง TQM ได้ดังภาพ

 

 

ที่มา: www.acccloud.co 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon