อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อ กับ ลีสซิ่ง

September 12, 2018

 

 

เช่าซื้อ (Hire Purchase)

ง่ายๆเลยครับ คือ สินค้าหรือ ของชิ้นๆนั้นๆ ยังไม่เป็นของเราจนกว่า จะจ่ายครบ  

เราในฐานะลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อจะทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวด ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อน แต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะผู้เช่าซื้อจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์นั้นมาเป็นของเรา เช่น การเช่าซื้อรถยนต์เป็นต้น

 

ลีสซิ่ง (Leasing)

เหมือนเช่าซื้อครับ แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสินค้า หรือ ทรัพย์สินชิ้นนั้นหรือเปล่า  

กล่าวคือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่า ส่วนมากผู้ที่ทำสัญญาลักษณะนี้ มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

สัญญาเช่าลิสซิ่ง มี 2 ประเภท

 

1. สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ผู้เช่าจะถือว่าเงินที่จ่ายออกไปทุกเดือนนั้นเป็น “ค่าเช่า” และกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นของผู้เช่า

2. สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ผู้เช่าจะบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าเป็น “สินทรัพย์” ของบริษัท และนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co สามารถรองรับกับธุรกิจประเภทที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดๆ แบบเช่าซ์้อได้ โดยที่จะคอยมีปฏิทินคอยเตือนด้านการชำระเงิน และ การติดตามด้านการเงินต่างๆในระบบเช่นกัน

 

www.acccloud.co

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon