โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ในปี 2017 ที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าของธุรกิจภาคบริการเพิ่มขึ้นกว่า 60% ของ GDP ประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ (Trade in Services) ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนอกเหนือจากการค้าสินค้าทั่วไป ในปีนี้และปีถัดๆไป

งานบัญชีของการบริการนับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผู้ประกอบการภาคบริการ จะกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นกับต้นทุนการดำเนินงานในแต่ละงาน

โดยมากแล้วในงานบริการ ผู้ประกอบการมักจะให้ความสำคัญกับต้นทุนของแต่ละโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายระหว่างงาน ค่าแรง ค่าโสหุ้ยต่างๆ ส่วนรายได้จะมาจาก รายรับจากการบริการที่เราได้ดำเนินการไป

กระบวนการของงานบริการจะไม่ซับซ้อนเท่ากับกระบวนการผลิต เนื่องจากไม่มีปัจจัยเรื่องต้นทุนการผลิต การคำนวณหาจุดสั่งซื้อ การวางแผนการผลิตต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะยุ่งยากในเรื่องของการจัดการต้นทุนต่องาน การปันส่วนต้นทุนในแต่ละงาน การวางแผนการดำเนินงาน แทน

โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสำหรับธุรกิจบริการจะต้องสามารถควบคุมต้นทุนโครงการได้ ในหลายมิติและ ต้องทราบถึงกำไรขาดทุนในเวลานั้นๆได้ในทันที เพื่อ ผู้บริการสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อ หรือ หยุด หรือ ปรับราคาต่างๆได้ อย่างถูกต้อง ระบบบัญชีืที่สมบูรณ์และสามารถลงลึกได้ในรายละเอียดจึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญในการตอบโจทย์เหล่านี้

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้มีการนำมาใช้ในธุรกิจบริการแล้วจำนวนมาก และได้มีการปรับปรุงความสามารถต่างๆให้สามารถตอบโจทย์งานบริการได้หลากหลาย จึงเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อได้ที่: www.acccloud.co

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

Featured Posts