ทฤษฎีในการเผยแพร่นวัตกรรม

April 4, 2018

 

ในการแพร่กระจายนวัตกรรมไปสู่สังคมนั้น นวัตกรรมจะถูกนำไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล Everette M. Rogers (1971) ได้สรุปทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม5 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1 ขั้นตื่นตัวหรือรับทราบ (awareness) เป็นขั้นตอนที่แรกสุดที่ก่อให้เกิดการรับรู้ว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่หรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆ เกิดขึ้น


2 ขั้นสนใจ (interest) เป็นขั้นที่มีความรู้สึกสนใจในนวัตกรรมนั้นทันที(โดยมากเกิดจากนวัตกรรมนั้นตอบสนองการแก้ปัญหาที่เขากำลังประสบอยู่ หรือตรงกับความสนใจ ) จากนั้น บุคคลผู้นั้นจะเริ่มต้นหาข้อมูล ข่าวสาร โดยอาจสอบถามจากคนรอบข้าง ผู้รู้ต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนั้น


3 ขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นตอนนี้บุคคลจะพิจารณาว่า นวัตกรรมนั้นจะมีความเหมาะสมกับเขาหรือไม่ จะให้ผลคุ้มค่าเพียงใด  


4 ขั้นทดลอง (trial) เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะทำการทดลองใช้นวัตกรรมนั้นๆ ด้วยการทดลองใช้เพียงบางสวน หรือทั้งหมด  เพื่อดูตัดสินใจว่าผลว่าควรจะยอมรับนวัตกรรมนั้นๆโดยถาวรหรือไม่ 

5 ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption) ถ้าการทดลองเป็นที่น่าพอใจ การยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ และจะขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนวัตกรรมนั้นกลายเป็นวิธีการที่เขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรต่อไป ในขั้นตอนนี้คนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากนวัตกรรมนั้นๆอย่างถาวร 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นนวัตกรรมการทำบัญชี และ การจัดการองค์กรแบบ Cloud ในรูปแบบใหม่ ที่สามารถขยายตัว มีความยืดหยุ่นสูงและ เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ  สามารถทดลองใช้งานได้ที่ www.acccloud.co

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon