เทคนิคการหาต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าสำเร็จรูป

โดยธรรมชาติแล้ว ต้นทุนสินค้าใดๆ จะประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรด้วยกันคือ 1. ต้นทุนวัตถุดิบ 2. ต้นทุนค่าแรงงาน

3. ต้นทุนค่าโสหุ้ย (Overhead)

การคำนวณต้นทุน ก็เช่นกันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ การคำนวณแบบต้นทุนทางบัญชี (แบบดั้งเดิม) และ แบบต้นทุนกิจกรรม

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการบัญชีต้นทุนแบบเดิมมีดังนี้

- ปันส่วนต้นทุนตามรหัสบัญชี เข้าสู่กิจกรรม เป็นการแบ่งต้นทุนจากกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง แต่ถ้าต้นทุนนั้นเกิดจากหลายกิจกรรมด้วยกัน ต้องมีการปันส่วนต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้คำนวณกำหนดขึ้น

- ปันส่วนต้นทุนกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้อัตราต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของตัวผลักดัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับแบบแปลนสินค้า ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสำรองเป็นต้น

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing, ABC. ) เป็นระบบการบริหารต้นทุนซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการดำเนินการและวางแผนลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดลำดับกิจกรรม เราได้แบ่งประเภทบัญชีต้นทุนกิจกรรมออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1) Unit ,Level Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยผลิต โดยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม จะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิตหรือยอดขาย เช่นค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต เป็นต้น

2) Batch ,Level Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละ Batch ของการผลิตหรือการให้บริการ โดยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมจะผันแปรโดยตรงกับจำนวน Batch และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับจำนวนหน่วยในแต่ละ Batch เช่น จำนวนครั้งในการเตรียมสินค้าเพื่อผลิต จำนวนครั้งในการขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น

3) Product – Sustaining Activity หมายถึง กิจกรรมที่ทำโดยรวมเพื่อให้สามารถผลิตและขายสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดได้ โดยมีเครือข่ายความสัมพันธ์กันเพื่อให้การผลิตทันต่อเวลา เช่น การควบคุมงาน การตรวจคุณภาพสินค้า เป็นต้น

4) Facility – Sustaining Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรวมเพื่อให้การดำเนินงานทั่วไปเป็นไปตามปกติ กิจกรรมประเภทนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับจำนวนหน่วยผลิต เช่น การให้แสงสว่างในโรงงาน การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เป็นต้น

วิธีการคำนวณต้นทุนแบบABC ได้เป็น Function ที่อยู่ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนของการคำนวณต้นทุนการผลิตในหัวข้อรายละเอียดกระบวนการผลิตครับ

www.acccloud.co

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts