เทคนิคการหาต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าสำเร็จรูป

February 25, 2018

 

โดยธรรมชาติแล้ว ต้นทุนสินค้าใดๆ จะประกอบไปด้วย 3 ตัวแปรด้วยกันคือ 
1. ต้นทุนวัตถุดิบ  
2. ต้นทุนค่าแรงงาน

3. ต้นทุนค่าโสหุ้ย (Overhead)  

การคำนวณต้นทุน ก็เช่นกันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ การคำนวณแบบต้นทุนทางบัญชี (แบบดั้งเดิม) และ แบบต้นทุนกิจกรรม

 

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการบัญชีต้นทุนแบบเดิมมีดังนี้

-   ปันส่วนต้นทุนตามรหัสบัญชี เข้าสู่กิจกรรม เป็นการแบ่งต้นทุนจากกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง แต่ถ้าต้นทุนนั้นเกิดจากหลายกิจกรรมด้วยกัน ต้องมีการปันส่วนต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้คำนวณกำหนดขึ้น

-   ปันส่วนต้นทุนกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้อัตราต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของตัวผลักดัน  เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับแบบแปลนสินค้า  ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสำรองเป็นต้น

 

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing, ABC. ) เป็นระบบการบริหารต้นทุนซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการดำเนินการและวางแผนลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดลำดับกิจกรรม เราได้แบ่งประเภทบัญชีต้นทุนกิจกรรมออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 

1) Unit ,Level Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยผลิต โดยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรม จะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิตหรือยอดขาย เช่นค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต เป็นต้น

 

2) Batch ,Level Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละ Batch ของการผลิตหรือการให้บริการ โดยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมจะผันแปรโดยตรงกับจำนวน Batch และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับจำนวนหน่วยในแต่ละ Batch เช่น จำนวนครั้งในการเตรียมสินค้าเพื่อผลิต จำนวนครั้งในการขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น

 

3) Product – Sustaining Activity หมายถึง กิจกรรมที่ทำโดยรวมเพื่อให้สามารถผลิตและขายสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดได้ โดยมีเครือข่ายความสัมพันธ์กันเพื่อให้การผลิตทันต่อเวลา เช่น การควบคุมงาน การตรวจคุณภาพสินค้า  เป็นต้น

 

4) Facility – Sustaining Activity หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรวมเพื่อให้การดำเนินงานทั่วไปเป็นไปตามปกติ กิจกรรมประเภทนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับจำนวนหน่วยผลิต เช่น การให้แสงสว่างในโรงงาน การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เป็นต้น

 

วิธีการคำนวณต้นทุนแบบABC ได้เป็น Function ที่อยู่ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ในส่วนของการคำนวณต้นทุนการผลิตในหัวข้อรายละเอียดกระบวนการผลิตครับ

 

 

www.acccloud.co

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon