โปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud.co


เราเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชี Online ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อ STRAccountOnline

เราได้ทำการพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์และ Upgrade Version มาเป็น Version ที่ 3 ซึ่งมีความสมบูรณ์และครบถ้วนทุกส่วน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่
มีผู้ใช้งานกว่า 500 บริษัท
ราคาประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด

[ ระบบงานขาย ]

งานขายสินค้า และ งานขายบริการ

เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้

ระบบติดตามงานขาย

เอกสารตั้งหนี้ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานซื้อ ]

งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ

เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า

ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย

ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ

เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อ

และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบสินค้าคงคลัง]

งานควบคุมสินค้า

ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า

ใบปรับปรุงยอดสินค้า

ใบตรวจนับสินค้า

รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO

รายงานมูลค่าคงเหลือสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]

เอกสารงานรับชำระ

ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต

และ บันทึกรายรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]

เอกสารงานจ่ายชำระ

ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย

เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE)

เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบบัญชีแยกประเภท ]

เอกสารการลงบัญชี

สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร

รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน

รองรับระบบสาขาจำนวนมาก
รองรับระบบการผลิตและสูตรการผลิต
รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
รองรับระบบควบคุมต้นทุนการผลิต
รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)
สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้
ครบถ้วนทุกระบบงาน
ราคาประหยัด
รองรับการเชื่อมระบบ
/
/

[ Business Intelligent ]

รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีได้โดยใช้ Data Wareshouse ส่วนบุคคล

[ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]

แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรมบัญชี ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง

รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้

[ ระบบสินทรัพย์ ]

บันทึกสินทรัพย์

คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

รายงานค่าเสื่อมราคา และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบเชื่อมข้อมูล ]

ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**

[ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]

เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip) ได้

ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้

[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม จากโปรแกรมบัญชี

ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics

[ ระบบควบคุมเช็ค ]

เอกสารงานควบคุมเช็ค

เช็ครับ เช็คจ่าย พิมพ์เช็คจ่าย

ระบบ Reconcile เช็ค และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบอนุมัติผ่านมือถือ ]

สามารถ อนุมัติเอกสารเช่นใบเสนอราคา ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านอุปกรณ์ smart phone/ Tablet ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต ]

ประกอบด้วยเอกสารใบสั่งงานผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตและสูตรการผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบรับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป

การคำนวณปันส่วนต้นทุนเข้าสู่สินค้าในโปรแกรมบัญชี ได้อีกหน

[ ระบบการนำเข้าข้อมูล ]

เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเดิมมายังโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยทั่วไปต้องมา บันทึกรายการกันอีกรอบ เราจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ

[ ระบบขายหน้าร้าน ]

เป็นส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีเครื่องขายหน้าร้าน กลับมายังส่วนหลังบ้าน(โปรแกรมบัญชีออนไลน์)

[ ระบบติดตามงานอัจฉริยะ ]

เป็นระบบการตรวจสอบสถานะทั้งการจ่าย-รับชำระ การตามเงิน การติดตามเช็ครับ-จ่าย การติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูสถานะสินค้าคงคลัง ดูงบการเงิน Jobที่ยังเปิดค้างอยู่ ได้แบบง่ายดาย Real TIme จาก Dashboard ของโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก

ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square