โปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud.co


เราเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชี Online ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อ STRAccountOnline

เราได้ทำการพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์และ Upgrade Version มาเป็น Version ที่ 3 ซึ่งมีความสมบูรณ์และครบถ้วนทุกส่วน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถเทียบเท่าโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่
มีผู้ใช้งานกว่า 500 บริษัท
ราคาประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด

[ ระบบงานขาย ]

งานขายสินค้า และ งานขายบริการ

เอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้

ระบบติดตามงานขาย

เอกสารตั้งหนี้ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบงานซื้อ ]

งานซื้อสินค้า งานซื้อบริการ

เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า

ซื้อเงินสด ใบมัดจำจ่าย

ซื้อต่างประเทศ ใบรับบริการ

เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อ

และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบสินค้าคงคลัง]

งานควบคุมสินค้า

ใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบโอนสินค้า

ใบปรับปรุงยอดสินค้า

ใบตรวจนับสินค้า

รองรับการคิดต้นทุนแบบ FIFO

รายงานมูลค่าคงเหลือสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินรับและลูกหนี้การค้า]

เอกสารงานรับชำระ

ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต

และ บันทึกรายรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ระบบการเงินจ่ายและเจ้าหนี้การค้า ]

เอกสารงานจ่ายชำระ

ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย

เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(OE)

เครดิตโน๊ต เดบิตโน๊ต และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบบัญชีแยกประเภท ]

เอกสารการลงบัญชี

สมุดรายวันทั่วไป สมุดซื้อ สมุดขาย สมุดเงินสด สมุดธนาคาร

รายงานแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน

รองรับระบบสาขาจำนวนมาก
รองรับระบบการผลิตและสูตรการผลิต
รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และการซื้อ-ขายต่างประเทศ
รองรับระบบควบคุมต้นทุนการผลิต
รองรับ 4 ภาษา (ไทย English 中文 日文)
สามารถเชื่อมกับ ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต๊อก ระบบผลิต และ ระบบจัดการคำสั่งซื้อได้
ครบถ้วนทุกระบบงาน
ราคาประหยัด
รองรับการเชื่อมระบบ
/
/

[ Business Intelligent ]

รายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีได้โดยใช้ Data Wareshouse ส่วนบุคคล

[ระบบแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน]

แบบฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรมบัญชี ผู้ใช้งานสามารถ Download มาปรับแก้ไขได้เอง

รายงานทกตัวสามารถพิมพ์ออก Excel ได้

[ ระบบสินทรัพย์ ]

บันทึกสินทรัพย์

คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

รายงานค่าเสื่อมราคา และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบเชื่อมข้อมูล ]

ด้วยระบบ Web Service ที่Software ได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากระบบเดิมเข้าสู่โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้โดยการเรียกใช้ Webservice ของเรา**

[ ระบบบันทึกเงินเดือนและประกันสังคม ]

เอกสารบันทึกประกันสังคม ใบภงด 1 สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบใบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ (ePaySlip) ได้

ส่งออกไฟล์ประกันสังคมไปยังสำนักงานประกันสังคมได้

[ ระบบภาษีตามกรมสรรพากร ]

รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบส่งประกันสังคม จากโปรแกรมบัญชี

ส่งได้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารและไฟล์ Electronics

[ ระบบควบคุมเช็ค ]

เอกสารงานควบคุมเช็ค

เช็ครับ เช็คจ่าย พิมพ์เช็คจ่าย

ระบบ Reconcile เช็ค และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบอนุมัติผ่านมือถือ ]

สามารถ อนุมัติเอกสารเช่นใบเสนอราคา ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ผ่านอุปกรณ์ smart phone/ Tablet ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ และที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี

[ ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต ]

ประกอบด้วยเอกสารใบสั่งงานผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตและสูตรการผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบรับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและ ใบรับสินค้าสำเร็จรูป

การคำนวณปันส่วนต้นทุนเข้าสู่สินค้าในโปรแกรมบัญชี ได้อีกหน

[ ระบบการนำเข้าข้อมูล ]

เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเดิมมายังโปรแกรมบัญชี AccCloud.co โดยทั่วไปต้องมา บันทึกรายการกันอีกรอบ เราจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ

[ ระบบขายหน้าร้าน ]

เป็นส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่มีเครื่องขายหน้าร้าน กลับมายังส่วนหลังบ้าน(โปรแกรมบัญชีออนไลน์)

[ ระบบติดตามงานอัจฉริยะ ]

เป็นระบบการตรวจสอบสถานะทั้งการจ่าย-รับชำระ การตามเงิน การติดตามเช็ครับ-จ่าย การติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ ดูสถานะสินค้าคงคลัง ดูงบการเงิน Jobที่ยังเปิดค้างอยู่ ได้แบบง่ายดาย Real TIme จาก Dashboard ของโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co มีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก

ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts