ระบบงานซื้อ / ตั้งหนี้ 

ระบบงานซื้อ

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

ใบขอซื้อสินค้า

ใบสั่งซื้อสินค้า

ใบรับสินค้า

ใบมัดจำจ่าย

ใบซื้อสินค้าสด

ใบสั่งซื้อบริการ

ใบรับงานบริการ

ใบซื้อบริการสด

เอกสารตั้งหนี้ผู้จำหน่าย

ความสามารถของระบบ

เอกสารสามารถเดินตาม Flow หรือแยกก็ได้

สามารถทำการรับสินค้า/บริการบางส่วนได้

รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

เชื่อมโยงกับระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบภาษีซื้อโดยอัตโนมัติ

เชื่อมโยงกับระบบควบคุมเจ้าหนี้การค้า

รองรับสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

ายงานระบบ

รายงานสรุปยอดซื้อ

รายงานสรุปสินค้าที่รับเข้าคลัง

รายงานคุณภาพสินค้า

รายงานการประเมิน Supplier

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon