ระบบต้นทุนการผลิต

ระบบต้นทุนการผลิต

ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้

ใบแจ้งผลิต

ใบสั่งผลิตในโรงงาน

ระบบติดตั้งกระบวนการผลิต

ระบบติดตั้งสูตรการผลิตตามกระบวนการ

ระบบคำนวณปันส่วนต้นทุน (Overhead, Labor Cost)

ใบเบิกวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

ใบรับสินค้าสำเร็จรูป

ใบปิดงานผลิต

ความสามารถของระบบ

สามารถคำนวณต้นทุนในแต่ละกระบวนการผลิตได้

สามารถทราบมูลค่าสินค้าในระหว่างการผลิต

สามารถทราบถึงต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปได้

ระบบสามารถปันส่วนต้นทุนได้

เชื่อมโยงกับ Stock Card โดยอัตโนมัติ

สามารถดูยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละสาขาได้

รองรับการควบคุมเอกสารตามสาขา

รายงานระบบ

รายงานสรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือ

รายงานสรุปความเคลื่อนไหวสินค้า

รายงานสรุปเอกสารด้านรับเบิกสินค้าในระหว่างกระบวนการ

รายงานต้นทุนการผลิต

รายงานใบสั่งผลิตและสถานะ

 

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon