SYSTEM FLOW CHART

โปรแกรมบัญชี ,โปรแกรม ERP, โปรแกรมบัญชีออนไลน์,  โปรแกรมบัญชี

ระบบงานซื้อ แบ่งออกตามประเภทของกิจกรรมการจัดซื้อ เช่นการขอซื้อ การเทียบราคา การสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า และ กิจกรรมการจัดซื้อบริการ เช่นการจัดจ้างงานรับเหมาติดตั้ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยระบบจะทำการควบคุม Job งานและบันทึกต้นทุนงานให้ทันที นอกจากนั้นระบบยังบันทึกภาษีซื้อและลงบัญชีให้ในทันที

ระบบงานขาย แบ่งออกตามประเภทของกิจกรรมการขาย เช่นการขายสินค้า การเสนอราคา การสั่งขายสินค้า การแจ้งผลิต การออกเอกสารบิลขาย ทั้งขายสดและขายเชื่อ การออกใบส่งของจากโรงงาน การตั้งหนี้ลูกค้า และ ในกรณีของการขายบริการ ระบบสามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้โดย สามารถระบุรายรับเข้าสู่งานใดๆได้ทันที นอกจากนั้นระบบยังบันทึกภาษีขายและลงบัญชีให้ในทันที

ระบบงานรับชำระได้แยก การทำงานของบัญชีและการเงินออกจากกันเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบได้ของกิจการ โดยการรับชำระสามารถเดินตามกระบวนการวางบิล การออกใบเสร็จรับเงิน แล้วจึงมาออกเอกสารใบสำคัญรับ หรือ จะข้ามกระบวนการก็ได้ตามความยืดหยุ่นของการทำงานจริง

เช่นเดียวกับระบบงานรับชำระ ระบบงานจ่ายชำระได้แยก การทำงานของบัญชีและการเงินออกจากกันเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบได้ของกิจการ โดยระบบสามารถทำการรับวางบิล ออกใบสำคัญจ่าย ตัดเจ้าหนี้ รับชำระเป็นบัญชีประเภทต่างๆได้ไม่จำกัด

ข้อมูลของสินค้าคงคลังจะหมุนเวียนอยู่ในระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจากการซื้อ การรับสินค้าจากการผลิต การจัดเก็บในคลังสินค้า การตัดเบิก การขายสินค้า การปรับปรุงตรวจนับสต๊อกสินค้า  ในระบบจะทำการคำนวณต้นทุนสินค้าอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูต้นทุน ณ ปัจจุบันได้ทันที

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้จำลองแบบมาจากโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ที่มีในส่วนของการบริหารต้นทุนการผลิต มาไว้ในระบบนี้โดยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น และ สามารถทราบต้นทุนได้ใกล้เคียงความจริงเช่นกัน  ทั้งด้านการเปิด Job งาน การกำหนดกระบวนการ การผลิต การรับเบิกวัตถุดิบ การบันทึกปันส่วนต้นทุน และอื่นๆ

หลังจากที่มีการบันทึกรายการทางบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการบันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ 30 ภงด 3  53 หัก ณ ที่จ่าย และ อื่นๆให้เองโดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงานมาดูได้ตลอดเวลา

ในกิจกรรมที่มีการรับ-จ่ายชำระ เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบขายสินค้าสด และ อื่นๆ ระบบจะทำการบันทึกเช็ครับ-จ่ายล่วงหน้าไว้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานสถานะเช็คได้ตลอดเวลา และมีหน้าจอให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปปรับปรุงเช็ครับ-จ่ายเข้าสู่ธนาคารได้สะดวก

ในกรณีที่การออกเอกสารเช่นใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ และ อื่นๆ ที่ต้องมีการอนุมัติโดยผู้จัดการ/ผู้บริหาร ซึ่งไม่ค่อยจะอยู่ประจำที่บริษัท  ระบบนี้ได้รองรับการอนุมัติรายการผ่านอุปกรณ์มือถือได้ทุกประเภท

รองรับการบันทึกสินทรัพย์ การควบคุมสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อม และ บันทึกลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

เป็นการนำข้อมูลที่มีการบันทึก มาวิเคราะห์ในหลากหลายมุมมอง เช่น ยอดขายแยกรายสาขารายไตรมาส รายกลุ่มลูกค้า และอื่นๆที่ผู้ใช้งานสามารถปรับมุมมองเพื่อวิเคราะห์รายการเองได้สะดวก  สามารถทำออกไปยัง Excel ได้ทุกชุดข้อมูล

ใช้เครื่องมือตัวเดียวกับ Crystal Report ที่เป็นเครื่องมือด้านรายงานที่ได้มาตรฐานทั่วโลก สามารถปรับแบบฟอร์มได้ง่าย เช่นกิจการมีแบบฟอร์มสำเร็จรูปอยู่แล้ว  เมื่อใช้ระบบนี้ ก็สามารถ Download แบบฟอร์มไปปรับแก้ให้ตรงตามฟอร์มสำเร็จรูปได้ในทันที

ข้อมูลการทำงานของพนักงานสามารถบันทึก เป็น Template เอาไว้ และ สามารถเรียกข้อมูลเพื่อบันทึกลงเอกสาร ภงด 1 เอกสารประกันสังคม พร้อมทั้งพิมพ์แบบได้ตลอดเวลา   รวมถึงพนักงานสามารถใช้ระบบ PaySlip Online เพื่อพิมพ์ใบ Slip เงินเดือนของเขาเองได้แบบ Online

การเชื่อมข้อมูลในระบบสามารถทำได้ทุกหน้าจอ และ ทุกกิจกรรมงาน  โดยวิธีการเรียก Web Service

สามารถนำเข้าข้อมูลได้จากทุกโปรแกรมบัญชี สามารถนำเข้าข้อมูลจาก MS Excel ได้

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายเข้ากับระบบหน้าร้าน(strpos.net) ได้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการลงบัญชีกับเครื่องขายหน้าร้านได้ทุกประเภท 

สามารถติดตามการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ สามารถเข้าไปดูเอกสารต้นทางได้โดยง่าย

สามารถคำนวณและวางแผนวัตถุดิบในการผลิต สั่งผลิต และทราบต้นทุนได้ทันที เชื่อมกับใบสั่งขาย

สามารถคำนวณและวางแผนวัตถุดิบในการผลิต สั่งผลิต และทราบต้นทุนได้ทันที เชื่อมกับใบสั่งขาย

สามารถจัดรถขนส่งกับลูกค้าตามใบสั่งขาย หรือ ใบส่งของได้

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ-จอง สินค้า Online ผ่านหน้า Web site ได้ทันที

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon