ระบบการเงินรับ/ตัดหนี้

接收钱的系统

包括以下下列文件组成:

 放置结算单                                             收据
  凭证接收
  其他接收单
​   该系统的能力 
  文档可以分开 通过流量 (Flow) 或拆分
 已经可以进行收到部分付款
 接受外汇交易
 自动联系到总账
 联系到应收账款控制系统
 支持文档管理根据每个分支


  

 

报告系统
应收账款控制 报告
卡应收款 报告
应收账款老化 (aging) 报告
总结未偿债务 报告

相关系统