ระบบสินทรัพย์

资产系统


下列文件组成:
安装资产的文件
安装涉及资产的数据文档

该系统的能力


计算折旧
自动记录会计折旧

报告系统


资产登记簿 报表
折旧      报表     
资产分类   报表

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon