Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon

December 8, 2019

Big Data คือเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมหาศาลที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบ Batch  หรือ แบบ Continuous Real time data ก็ได้โดยทั้งนี้ ฺBig Data มีทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง  อาทิเช่นจากระบบ ฐานข้อมูล (Database System) หรือ ไม่มีโครงสร้างเช่น จาก log file...

November 13, 2019

          การผลิตแบบ Just In Time, JIT คือ การที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่จำเป็นและด้วยจำนวนที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า  JIT  คือ การผลิตหรือการส่งมอบ “ สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำห...

November 12, 2019

 ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ

                        1)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ล...

November 11, 2019

ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี  โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน  โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง  และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลล...

November 11, 2019

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นอะไรที่มีความเหมือนและแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเช่นซื้อมาขายไป หรือ บริการ กล่าวคือ  การขายสินค้าใดๆนั้น เราต้องเอาวัตถุดิบมาแปรรูปเสียก่อน โดยผ่านขั้นตอนการผลิตในขั้นต่างๆ  ทั้งนี้อาจจะออกมาเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ( Semi Product) หรือ สินค้...