Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon

November 13, 2019

          การผลิตแบบ Just In Time, JIT คือ การที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่จำเป็นและด้วยจำนวนที่จำเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า  JIT  คือ การผลิตหรือการส่งมอบ “ สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำห...

November 12, 2019

 ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ

                        1)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ล...

November 11, 2019

ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี  โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน  โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง  และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลล...

November 11, 2019

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นอะไรที่มีความเหมือนและแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเช่นซื้อมาขายไป หรือ บริการ กล่าวคือ  การขายสินค้าใดๆนั้น เราต้องเอาวัตถุดิบมาแปรรูปเสียก่อน โดยผ่านขั้นตอนการผลิตในขั้นต่างๆ  ทั้งนี้อาจจะออกมาเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ( Semi Product) หรือ สินค้...

November 11, 2019

ถ้าพูดถึง IOT (Internet Of Thing) โดยความหมายแล้วหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายไร้สายเช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม ) เครื่องมือท...