ระบบนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี

ระบบการนำเข้าข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถจัดเตรียมข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีเดิมในรูปบบของ Excel ได้ประกอบด้วย

สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้า บริการ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินทรัพย์ รวมถึงบัญชีได้  

สามารถนำเข้าบิลขายยอกมาจากโปรแกรมเดิมได้

สามารถนำเข้าบิลซื้อยอดมาจากโปรแกรมเดิมได้

สามารถนำเข้าสูตรการผลิตจำนวนมากได้ 

สามารถนำเข้าสินค้าที่มีหน่วยนับแตกต่างกันได้

ายงานระบบ

รายงานข้อมูลที่นำเข้า

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon