ระบบสินทรัพย์

ระบบสินทรัพย์

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

เอกสารติดตั้งสินทรัพย์

เอกสารติดตั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

ความสามารถของระบบ

คำนวณค่าเสื่อมราคา

บันทึกบัญชีค่าเสื่อมอัตโนมัติ

รายงานระบบ

รายงานทะเบียนสินทรัพย์

รายงานค่าเสื่อมราคา

รายงานแยกประเภทสินทรัพย์

Related System

Tel:02-628-6565-66

บจ AccCloud ,10-11 ถ ลูกหลวง ดุสิต กทม 10300 ,02-628-6566

  • โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
  • Facebook Social Icon