Exchange Rate

Exchange-rate.jpg

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

 ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน และ โปรแกรมจะทำการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นสกุลเงินมาตราฐานของบริษัท 

- เมื่อมีการบันทึกซื้อ โปรแกรมจะทำการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแล้วบันทึกต้นทุนตามสกุลเงินมาตรฐาน x อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้

- เมื่อมีการบันทึกขาย เช่นการเปิดบิลขายในสกุลเงินอื่น โปรแกรมจะทำการ convert สกุลเงินให้ทันที

- เมื่อมีการบันทึกรับเงิน หรือ จ่ายเงิน โปรแกรมจะทำการบันทึก กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนให้ในแยกประเภททันที

Related System